Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2018

21:51
4044 51e8 500

September 26 2018

thelittleprince
17:52
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagriber griber
thelittleprince
17:52
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viagriber griber
thelittleprince
17:52
9452 6636 500
Reposted fromsober sober viagriber griber
thelittleprince
17:51
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialandofmagic landofmagic
thelittleprince
17:51
1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag viawecouldbeclose wecouldbeclose

September 14 2018

thelittleprince
23:05
3164 44ed 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapanmrok panmrok

August 17 2018

thelittleprince
16:09
6502 6bbe
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
thelittleprince
16:08
thelittleprince
16:07
Reposted frommrrru mrrru viawszystkodupa wszystkodupa

August 07 2018

thelittleprince
08:58
1340 a4a2
thelittleprince
08:57
0323 5a1d 500
thelittleprince
08:53
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper vialaparisienne laparisienne

July 28 2018

13:20
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viashowmeyourteeth showmeyourteeth

July 27 2018

thelittleprince
09:25
4076 5e01
Reposted fromkrzysk krzysk vianeonv neonv

July 23 2018

thelittleprince
18:42
8964 7dc6
Reposted fromkarahippie karahippie
thelittleprince
17:54
8984 aaf0
Reposted fromkarahippie karahippie
thelittleprince
17:54
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaegzystencja egzystencja

June 24 2018

thelittleprince
16:10
5613 e412 500
Reposted fromtfu tfu viadestroyed destroyed
thelittleprince
16:00
8018 a605
Reposted fromseaweed seaweed viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl